Họ tên: Võ Văn Mạnh
Địa chỉ: 72 Nguyễn Thị Thập
Điện thoại: 0703233307